• Disclaimer

  Algemeen

  Door het bezoeken van deze website verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

  Contactgegevens

  Visuasoft BV
  Beatrijslaan 22
  3550 Heusden-Zolder , Limburg
  België


  +32 (0)11 185 185
  onthaal@visuasoft.be
  Ondernemingsnummer: 0538 682 075

  Inhoud

  Visuasoft besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Visuasoft niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Visuasoft verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Visuasoft onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.


  In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Visuasoft niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eénieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Visuasoft geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.Visuasoft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

  Intellectuele eigendommen

  De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


  Wij gebruiken externe diensten als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

  Ongeoorloofd of verboden gebruik

  Door gebruik te maken van de Visuasoft website verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:
  alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven
  zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is
  geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken
  geen bestanden behept met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma's in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden
  geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten
  zich te onthouden van het kraken of hacken van het systeem van Visuasoft of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet
  geen nationale of internationale wetten te schenden

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Enkel het Belgische recht is van toepassing.
  Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.
  Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Hasselt.